Código de conduta e principios éticos

Código de Conduta e Principios Éticos do Concello de Ames, como organismo intermedio lixeiro da autoridade de xestión do FEDER (período 2014-2020).