Indicadores de resultado

Os indicadores de resultado son máis amplos que os de produtividade. Están ligados a obxectivos específicos e miden o cambio previsto en relación cos devanditos obxectivos. Vense afectados, ademais de polo gasto realizado, por outros factores externos, socioeconómicos ou medioambientais, entre outros. Deben cuantificar un valor inicial de referencia (que, en xeral, non será cero) e a evolución deste cunha periodicidade, como mínimo, anual.

Os datos dos indicadores de resultado deberán provir dunha fonte estatística fiable e publicada. No caso das DUSI, esta fonte pode ser a propia entidade local. No xestor da DUSI deberá identificarse que indicador(es) de resultado se ve impactado pola operación, sen necesidade de cuantificalo.