Liñas de actuación

Neste apartado recóllense os principais resultados das dez liñas de actuación que contribúen aos catro obxectivos temáticos incluídos no eixe 12 do Programa Operativo de Crecemento Sustentable.

LA1. Programa de implantación progresiva da e-Administración e de e-servizos

Desenvolvemento dunha auditoría electrónica para mellorar o uso e a calidade das TIC no Concello de Ames

Realizouse unha análise da situación actual e do estado de maduración na Administración electrónica do Concello e o deseño dunha axenda dixital que inclúe unha descrición dos procedementos e os servizos que se queren poñer en marcha e que analiza as posibles melloras nos sistemas e os procesos.

Consulta a auditoría electrónica

Proxecto piloto de e-servizos

Realizouse unha análise da situación actual e do estado de maduración na Administración electrónica do Concello e o deseño dunha axenda dixital que inclúe unha descrición dos procedementos e os servizos que se queren poñer en marcha e que analiza as posibles melloras nos sistemas e os procesos.

Acceder á aplicación

LA2. Plan de aplicación das NTIC á xestión eficiente dos recursos e a prevención de riscos

LA3. Programa de mellora integral da mobilidade e a conectividade por transporte público

Xornada de mobilidade integral sustentable do municipio de Ames

O 25 de abril de 2018 celebrouse a xornada de mobilidade integral sustentable do municipio de Ames que tivo como obxectivo reflexionar e contrastar propostas concretas sobre experiencias vinculadas á mobilidade urbana e a conectividade entre diferentes núcleos de poboación de municipios metropolitanos, como é o caso de Ames, e, con iso, conseguir orientar o plan de mobilidade integral do concello no que se analicen detalladamente os modos e os patróns de desprazamento da veciñanza en cada parroquia e a franxa horaria para coñecer os principais fluxos e así ofrecer as alternativas de transporte máis adecuadas.

Consulta a presentación realizada polo alcalde de Ames

Descarga o díptico da Xornada de Mobilidade

Plan de Mobilidade Sostible do Concello de Ames

O Concello de Ames xa conta cun plan de mobilidade urbana sostible no que se concentran 12  programas de actuación que se desenvolverán entre o 2022 e o 2029:

✅ Mobilidade peonil

✅ Mobilidade ciclista

✅ Potenciación do transporte público.

✅ Control e ordenación do tráfico e estrutura da rede viaria.

✅ Xestión e regulación do Estacionamento.

✅ Mellora Distribución Urbana de Mercadorías

✅ Seguridade viaria.

✅ Melloras de calidade ambiental e aforro enerxético.

✅ Promoción de boas prácticas en mobilidade.

✅ Desenvolvemento de tecnoloxías aplicadas á mobilidade

✅ Integración da mobilidade nas políticas urbanísticas

✅ Incentivos. Outras medidas de apoio á mobilidade

CONSULTA O PMUS DO CONCELLO DE AMES

Diagnóstico de situación

Plan de medidas

ESTUDO DE VIABILIDADE PARA A IMPLANTACIÓN DUN SERVIZO DE AUTOBÚS MUNICIPAL CHAMADO “AMESBUS”

Unha das propostas que se consideraban no PMUS de Ames é  desenvolver o Estudo de Viabilidade dun novo sistema de transporte público urbano, denominado Amesbus, de forma que se avalíen as necesidades, a posible oferta e demanda deste servizo, así como o desenvolvemento dunha análise económica que determine os custos do servizo, os ingresos esperados e se require algún tipo de subvención ou compensación anual para asegurar a súa viabilidade e rendibilidade.

CONSULTA O ESTUDO

Descarga o estudo de viabilidade de AmesBús

LA4. Programa de creación dunha rede de carreiros escolares, deportivos e recreativos que favorezan a conectividade a pé e en bicicleta

Estudos técnicos  previos para a realización de senllas escolares en Bertamiráns e O Milladoiro

Para a redacción do proxecto construtivo e execución das sendas escolares hai que partir da definición e concreción previas da contorna da actuación e para iso realizouse unha análise das posibilidades susceptibles de satisfacer a función de conexións peonís para os centros escolares CEIP A Mahía e IES da Mahía, o CEIP Agro do Muiño co centro de Bertamiráns, do CEIP Ventín e o IES do núcleo de Milladoiro.

A elaboración de “Estudos técnicos para realización de senllas escolares en Bertamiráns e Milladoiro” expón as opcións posibles de trazado por tramos homoxéneos e analizalas características obxectivas propias de cada tramo coa finalidade de obter o trazado óptimo en cada un dos núcleos.

Estudos previos

Proxecto da creación de carreiros nos centros urbanos de Bertamiráns e O Milladoiro

O proxecto define técnica, construtiva e xeométricamente as obras de creación de carreiros escolares nos centros urbanos de Bertamiráns e Ou Milladoiro. Concretamente:

  • BERTAMIRÁNS – AVENIDA DÁ PEREGRINA – CONEXIÓN CEIP E IES A MAHÍA
  • MILLADOIRO CONEXIÓN CEIP DE VENTÍN – VÍA ALTERNATIVA

Consulta o proxecto completo

LA6. Programa de mellora dos índices de consumo de enerxía nas vías, infraestruturas e edificios públicos

Desenvolvemento dunha auditoría enerxética nas instalacións e os edificios municipais do Concello de Ames

A existencia dunha auditoría enerxética permite a selección das edificacións nas que a optimización do consumo enerxético é unha prioridade por custo e emisións e determina a orde das operacións e os edificios nos que intervir.

As instalacións que se inclúen na auditoría son as seguintes:

  • O Milladoiro: Escola infantil da Madalena, Casa da Cultura, Pavillón Municipal, oficinas xerais, biblioteca, local da rúa Viorneira, Centro de Saúde, Campo de Fútbol, piscinas e canchas deportivas.
  • Bertamiráns: Casa do Concello, local da policía local e urbanismo, nave de obras e local de Radio Ames, Casa da Cultura, conxunto de edificacións do Pazo da Peregrina, Pavillón Municipal, Centro de Formación e Emprego do Concello de Ames en Aldea Nova e local de Servizos Múltiples, campo de fútbol, piscinas e canchas deportivas.

Consulta a auditoría enerxética

LA8. Programa para a revitalización e valorización urbana dos núcleos de centralidade do municipio

Redacción do proxecto e execución das obras de eliminación de barreiras en materia de accesibilidade universal en Bertamiráns e O Milladoiro

Co obxectivo de executar e adaptar á normativa vixente o espazo público cidadán dos núcleos de Bertamiráns e O Milladoiro e así crear itinerarios accesibles que poidan percorrer todas as persoas sen discriminación, leváronse a cabo obras de eliminación de barreiras en materia de accesibilidade universal no espazo público urbanizado.

Con carácter xeral resolvéronse vaos que non estaban adaptados correctamente e que supoñían unha barreira para usuarios de mobilidade reducida ou usuarios de cadeira de rodas e persoas con problemas de visión. Nalgún caso, creáronse vaos novos e pasos de peóns alí onde se diagnosticaron as barreiras arquitectónicas de carácter urbanístico. É dicir, adaptouse o mobiliario urbano existente ou substituíuse por elementos adaptados.

Consulta o proxecto de obra en Bertamiráns

Consulta o proxecto de obra no Milladoiro

Redacción do proxecto de acondicionamento de zonas verdes no Milladoiro

Co obxecto de definir o perímetro da actuación foi necesario elaborar o proxecto de obra que busca optimizar os espazos de zonas verdes dos que dispón o núcleo urbano, a través da previsión das conexións entre eles, facendo dos traxectos que os unen e que conducen as superficies libres de maior dimensión desde as zonas máis densas unha rede que sexa tamén en si un espazo de lecer e xere unha lectura conxunta da trama urbana.

Consulta o proxecto de obra

LA10. Creación dun centro multifuncional de lecer, cultura e promoción económica

Convenio co colexio de arquitectos

Asinouse un convenio de colaboración entre o Concello de Ames e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia para realizar a convocatoria dun concurso para a redacción do proxecto técnico que defina a construción do centro multidisciplinar de ocio, cultura e promoción económica dirixido á mocidade e a persoas en risco de exclusión social en Ames.

Consulta o convenio

LA11. Programa piloto de unidades habitacionais de interese social

LA12. Programa de dinamización e modernización comercial e emprendemento

LA13. Programa Ames emprega e integra