Perfil do contratante

Desde a entrada en vigor da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, o perfil de contratante do Concello de Ames está integrado na Plataforma de Contratación do Estado.

Para acceder ás licitacións publicadas do Concello de Ames prema as seguintes ligazóns:

  • Plataforma de Contratación do Estado - Licitacións posteriores á entrada en vigor da nova Lei (despois do 09/03/2018)
  • Licitacións anteriores á entrada en vigor da nova Lei (antes do 09/03/2018)